Kurs i landbrukspolitikk

Dette kurset er bygget opp med utgangspunkt i bærebjelkene i den norske landbruksmodellen.

Den norske landbruksmodellen er et system som bygger på at norske bønder har både medinnflytelse og medansvar for gjennomføringen av landbrukspolitikken. Stolpene i dette systemet er bygget opp over tid, men ble konsolidert med Hovedavtalen i 1950, og videreutviklet siden den tid.

I det påfølgende kurset, som du finner ved å bla nedover på siden, vil du kunne se videoforedrag på ulike temaer, med mulighet til å laste ned foredragsholdernes presentasjoner der dette brukes. Hver del inkluderer også lenker til relevant stoff for videre lesning, og en mulighet til å teste deg selv i det stoffet foredragsholderne har gått gjennom.

Lykke til med kurset!

 

Del 1: Jordbruksforhandlingene

Den norske landbruksmodellen bygger på lange tradisjoner for samarbeid mellom staten og landbruksnæringa i arbeidet for å nå landbrukspolitiske mål. Modellen hviler på fire bærebjelker:

  • Hovedavtalen, som regulerer jordbruksforhandlingene
  • Tollvernet
  • Markedsbalansering
  • Juridiske virkemidler

I denne videoen kan du se Anders Huus, Seniorrådgiver i Norges Bondelag, fortelle mer om jordbruksforhandlingene som er de årlige forhandlingene mellom staten og bøndenes faglag (Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag).

 

Del 2: Eiendomspolitikk

Eiendomslovgivningen for landbruket har vært med på å legge grunnlaget for utviklingen av eiendoms- og bruksstrukturen vi har i Norge i dag.

I denne videoen kan du se Karoline Hustad, advokat i Norges Bondelag, fortelle mer om eiendomspolitikken og de sentrale lovverkene som sammen bidrar til at de juridiske reguleringene regnes som en bærebjelke i den norske landbruksmodellen.

Del 3: Markedsbalansering

Samvirkebasert markedsbalansering bidrar til å nå målene i landbrukspolitikken, og gir forutsigbarhet for både bonden og forbrukeren. Det er også et svært viktig virkemiddel for å sikre et landbruk og en matindustri i hele landet.

I denne videoen forteller Ole Nikolai Skulberg, direktør i Totalmarked kjøtt og egg, mer om hva markedsbalanseringen går ut på

Del 4: Tollvern

Norge er et rikt land, med et høyt lønnsnivå. Vi betaler mer for varer og tjenester enn i de fleste andre land. Høye produksjonskostnader gjør at også prisen på matvarer blir høyere. I tillegg har Norge noen utfordrende naturgitte produksjonsvilkår når det kommer til matproduksjon. Bare 3 prosent av landarealet er dyrkbar jord, mye av det dyrkbare arealet ligger slik til at det er vanskelig å drive og vi har en kort vekstsesong.

I denne videoen forklarer Arne Ivar Sletnes, fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbrukssamvirke, hvorfor dette gjør at tollvernet er en viktig bærebjelke i den norske landbruksmodellen.

Lurer du på noe? Ta kontakt med Astri Liland som er ansvarlig for Landbruk Arena

Astri Liland