Samarbeider med NMBU

Som tillitsvalgt eller ansatt kan det være nødvendig å ha en solid forståelse av finansregnskapet, til tross for at regnskapet allerede gir en god oversikt. I tillegg til å ha regnskapseksperter tilgjengelig, er det også viktig at du er i stand til å stille relevante spørsmål angående økonomien i foretaket. Kursets innhold omfatter en rekke temaer som er avgjørende for å oppnå forståelse av finansregnskapet. Som deltaker vil du lære om innholdet i finansregnskapet, regnskapsprinsipper og vurderingsregler, regnskaps- og bærekraftsrapportering, samt spesifikke forhold knyttet til årsoppgjøret i samvirkeforetak.

Formål

Formålet med kurset er å gi deg en grundig forståelse av strukturen i finansregnskapet samt de rammebetingelsene det opererer under. Kurset vil omfatte vurdering, rapportering og analyse av økonomisk informasjon, samtidig som det tar for seg konsekvensene av ulike måter å forvalte årsresultatet på i samvirkeforetak. Målet er å gi deg solid kunnskap som gjør deg i stand til å håndtere disse aspektene på en effektiv og helhetlig måte.

Gjennomføring

Kurset innledes med en to-dagers samling, deretter følger presentasjon av sentrale deler av pensum gjennom videofilmer, ukentlige øvinger og obligatoriske flervalgsoppgaver. Avslutningsvis arrangeres det enda en to-dagers samling. Som deltaker vil du i tillegg få tilgang til nettressurser på NMBU sin læringsplattform, Canvas, samt ha muligheten til å dra nytte av tilbudet om digital veiledning for oppgaveskriving.

Læringsmål

Kunnskaper:

 • Forstå regnskapet som informasjonskilde
 • Gjøre seg kjent med finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser
 • Identifisere særtrekk og utfordringer med finansregnskap for samvirkebedrifter
 • Ha kjennskap til grunnleggende regnskapsprinsipper i regnskapsloven
 • Være klar over sentrale måleproblemer i finansregnskapet
 • Forstå samvirkelovens regler for disposisjon av årsresultatet

Ferdigheter:

 • Kunne avslutte et enkelt årsregnskap i samsvar med regnskapslovens regler
 • Utvikle og analysere enkle bærekraftsrapporter
 • Beregne de mest sentrale nøkkeltall og vurdere bedriftens økonomiske stilling i kontekst og i forbindelse med regnskapsanalysen
 • Vurdere konsekvensene for foretaket av alternative årsoppgjørsdisposisjoner

Generell kompetanse:

 • Reflektere over årsmøtedisposisjoner i samvirkeforetak og utvikle bevissthet om hvordan rapporteringskrav og rapporteringsstandarder bidrar til å fremme bærekraft.

Se kurstilbudet for hos Landbruk Arena!

Lurer du på noe? Ta kontakt med Astri Liland som er ansvarlig for Landbruk Arena