Medlemmer

Norsk Landbrukssamvirke er en interesseorganisasjon for 19 bondeeide samvirkebedrifter i landbruket. Vår jobb er å legge til rette for at samvirkebedriftene kan fortsette med sitt viktige arbeid for norske forbrukere, industri og samfunnsliv.

Medlemsorganisasjoner i Norsk Landbrukssamvirke

Et samvirke er et solidarisk eierfellesskap hvor byrder og gevinster deles likt. En bonde eier like mye i selskapet, uavhengig av om hun driver en stor eller en liten gård. Samvirkene skiller seg fra sine konkurrenter ved at det er bønder som både eier og styrer selskapet. Det er kort vei fra en bondegård til styret og administrasjonen.

Medlemmers logoer_web bilde

Vedtekter Norsk Landbrukssamvirke

Last ned og gjør deg kjent med foretakets gjeldende vedtekter

Kraften i samvirke!

Medlemsbedrifter

Tine

TINE er en ledende, norsk merkevareleverandør som daglig leverer produkter over hele Norge. Rundt 9 140 bønder på 7 350 gårdsbruk er fundamentet for TINEs forretningsdrift. Deres mål er å være en ledende og bærekraftig leverandør av merkevarer innen mat og drikke, med hovedfokus på meieriprodukter, noe de ønsker å oppnå ved å lytte til de ønsker og behov forbrukerne har, samt levere varer og nye produkter i den form forbrukerne ønsker.
03080
Besøk nettsiden

Nortura

Nortura er bondens eget selskap og et samvirke som eies av 17 100 norske bønder. De har som formål å legge til rette for landbruk i hele Norge, slik at det produseres egg og kjøtt i alle landsdeler. Som bonden selv er de opptatt av at maten produseres med omtanke for neste generasjon, med basis i det norske arealgrunnlaget og på naturens premisser.
firmapost@nortura.no
955 18 000
Besøk nettsiden

Felleskjøpet AGRI

Felleskjøpet er et samvirke eid av i overkant av 41 000 bønder. Samvirke som eierform er viktig for norsk landbruk. Dette gir bonden nødvendig trygghet og sikrer gode leveranser av både råvarer, produkter og tjenester.
72 50 50 50
Besøk nettsiden

Gjensidige

Landbruket er del av historien og kulturen i Gjensidige. Historien deres startet med brannkasser for å sikre gårdsbygg. Mer enn 200 år senere tilbyr de et bredt spekter av forsikringer over hele landet. I dag er de opptatt av å gi deg bonden råd og veiledning for hvordan de best sikrer seg, sine og alt som er deres.
915 03 100
Besøk nettsiden

Geno

Geno SA er et samvirkeselskap eid av norske storfebønder. De er et avlsselskap som driver avl og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe) i Norge. Geno distribuerer storfegenetikk i form av semin og embryo til storfeprodusenter både nasjonalt og internasjonalt.
post@geno.no
950 20 600
Besøk nettsiden

Norsvin

Norsvin er et samvirkeforetak (SA) eid av 1 202 norske svineprodusenter. Norsvin ivaretar svineprodusentenes næringspolitiske interesser, og jobber aktivt for gode rammebetingelser i norsk svineproduksjon. Norsvin driver avlsarbeidet på den norske grisen, og står for en kontinuerlig utvikling av et avlsmateriale av høy kvalitet, for den norske svinebonden, og til kunder over hele verden. Norsvins genetikk er blant de beste i verden, og tilbys kunder globalt gjennom selskapet Topigs Norsvin; ett av verdens største selskap innen svinegenetikk.
norsvin@norsvin.no
62 51 01 00
Besøk nettsiden

Landkreditt

Landkreditt er et solid, mellomstort norsk finanskonsern, som tilbyr de produktene du trenger innen bank, fond, forsikring og eiendomsmegling. Kundene deres befinner seg i både person- og næringslivsmarkedet, hvor landbruk utgjør hovedtyngden. Landkreditt sine røtter er i landbruket, og de er stolte over å være et samvirkeforetak eid av norske bønder.
23 00 08 00
Besøk nettsiden

Norsk Sau og Geit

Norsk Sau og Geit (NSG) er en faglig medlemsorganisasjon for folk med sau, geit og gjeterhund. Organisasjonen ble stiftet i 1947, og har i dag 18 fylkeslag, 330 lokallag og ca. 10 000 medlemmer. NSG er en landsdekkende organisasjon som arbeider for å ivareta småfeholdernes interesser.
nsg@nsg.no
23 08 47 70
Besøk nettsiden

Felleskjøpet Rogaland og Agder

Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) er en samvirkebedrift eid av 8000 bønder. FKRA er en spydspiss i utviklingen av landbruket, og en klar markedsleder på flere av sine forretningsområder. De produserer og selger kraftfôr, gjødsel og såvarer. Deres produksjonsanlegg er Norges største kraftfôrfabrikk, lokalisert i Stavanger.
994 30 640
Besøk nettsiden

Norsk Landbruksrådgivning

Norsk Landbruksrådgiving SA (NLR) er et landsdekkende samvirkeforetak. Foretaket er medlemseid og har rundt 24.000 medlemmer og over 370 medarbeidere i hele landet. Organisasjonen har 6 regionavdelinger. NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap som rådgiverne formidler til næringsutøvere i landbruket.
nlr@nlr.no
99 12 40 00
Besøk nettsiden

Hoff

HOFF SA eies av 519 potetbønder over hele Norge, hvorav 235 av disse er aktive potetprodusenter. Bønder som hele året står på for å dyrke frem de aller beste potetene til Hoff sine produkter. Bøndene leverer poteter til den av Hoff sine fabrikker som ligger nærmest, enten Gjøvik, Brumunddal, Jæren eller Inderøy (Sundnes). Slik sikres så kortreiste råvarer som mulig.
post@hoff.no
611 31 100
Besøk nettsiden

Tyr

TYR er en organisasjon med i overkant av 2 000 medlemmer, for både de som driver med renrasebesetninger og kryssningsbesetninger. Tyr sin målsetting er å arbeide for å fremme kjøttproduksjon med kjøttfe, og videre arbeide for å skape forståelse for denne driftsformen hos andre organisasjoner, myndigheter og andre samfunnsgrupper.
tyr@tyr.no
952 90 855
Besøk nettsiden

Honningcentralen

Honningcentralen er et samvirke av små og store birøktere fra hele landet. Noen jobber med birøkt som hobby, mens andre har birøkt som sin hovednæring. Felles for dem er at de ønsker å utvikle næringen og stå sterkere i markedsføring, kvalitet og salg av norsk honning. Medlemmene leverer det meste av sin honning til Honningcentralen, som selger honningen videre til kunder i dagligvare, storhusholdning og industri. Formålet til selskapet er å sikre høyest mulig andel av norsk honning på markedet.
post@honningcentralen.no
63 94 20 60
Besøk nettsiden

Norske Landbrukstenester

Norske Landbrukstenester (NLT) er en selvfinansiert medlemsorganisasjon for avløserlagene og landbrukstjenestene i Norge. NLT sin hovedoppgave er å arbeide for at medlemslagene skal kunne tilby bøndene tjenester av høy kvalitet. Først og fremst for å dekke behovet for kvalifisert arbeidskraft.
Besøk nettsiden

Norges Pelsdyrsalslag

Norges Pelsdyralslag er medlemsorganisasjonen for norske pelsdyroppdrettere. Organisasjonens formål er å ivareta medlemmenes interesser, både faglig, økonomisk og sosialt. Norges Pelsdyralslag har medlemmer i hele landet. Etter at Stortinget vedtok forbud mot pelsdyrhold i 2019, er næringen under avvikling. I 2021 er det ni gårder med pelsdyr i Norge. Norges Pelsdyralslag er pelsdyroppdretternes talerør i forhold til opinion, media og myndigheter. I tillegg til dette jobber Norges Pelsdyralslags medarbeidere aktivt for å fremme dyrevelferd blant oppdretterne. På den økonomiske forvalter Norges Pelsdyralslag kreditt- og låneordninger. Vi gir også veiledning og hjelp innen økonomisk planlegging, skattespørsmål, erstatningsspørsmål med mer.
post@norpels.no
478 07 200
Besøk nettsiden

Inn på tunet Norge AS

Inn på tunet Norge SA er et bondeeid samvirkeforetak med formål å ivareta eiernes økonomiske interesser som tilbydere av velferdstjenester fra landbruket. I tillegg er bedriften en utviklingsaktør som sammen med gode samarbeidspartnere synliggjør og øker bruken av Inn på tunet-tjenester (IPT). IPT-bønder gir tilbud til de fleste aldersgrupper, hovedsakelig innenfor oppvekst og opplæring, arbeid og arbeidstrening samt helse og omsorg.
hege.lindstrom@innpatunet.no
979 60 744
Besøk nettsiden

Norges Birøkterlag

Norges Birøkterlag er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal ivareta medlemmenes interesser innen birøkt og alle områder som kan ha betydning for denne. Norges Birøkterlag skal arbeide for en rasjonell og lønnsom birøkt. Dette gjelder bihelse, forskning, avl, forsøk og erfaringsutveksling. Norges Birøkterlag skal også ivareta birøkten gjennom undervisning, rådgivning og økonomi. Gjennom aktivt utadrettet arbeid mot politikere, beslutningstagere, samarbeidspartner og andre som deler våre interesser skal vi søke å gi birøkteren best mulige rammevilkår.
post@norbi.no
63 94 20 80
Besøk nettsiden

Kontakt oss