Hvorfor samvirke?

Formålet med et samvirke er å maksimere medlemmenes nytte av foretaket. For en selvstendig næringsdrivende bonde, vil medlemskap i et landbrukssamvirket dermed være et middel for å oppnå maksimalt overskudd fra egen gårdsdrift. Det finnes forskjellige typer landbrukssamvirker. Man har for eksempel produsentsamvirker og innkjøpssamvirker. Nortura, Honningcentralen og Tine er eksempler på produsentsamvirker, der foretaket er basert på at eierne leverer råvarer til samvirket, som samvirket foredler og selger videre. Felleskjøpet på sin side er både et produsent- og innkjøpssamvirke. Litt av formålet til Felleskjøpet, som et innkjøpssamvirke, er å sikre medlemmene innsatsfaktorer og produksjonsutstyr til en rimelig pris. Landbrukssamvirkenes ulike egenskaper gir derfor opphav til noen grunnleggende fordeler for medlemmene.

Sikkerhet for levering

Gårdsdrift krever store investeringer og det er ofte lang ledetid. Samtidig kan fremtidige avsetningsmuligheter være uforutsigbare. Dette er med på å gjøre gårdsdrift svært risikabelt. Som medlem i et samvirke kan man være sikker på at noen vil ta imot dine leveringer. Dette gir sikkerhet for investeringer på gården og sikkerhet for nye bønder på vei inn i næringen. Samvirke fungerer dermed som en kollektiv forsikring for bøndene når de i felleskap eier og har kontroll over foredling og industri. Du kan alltid være sikker på at landbrukssamvirket vil ta imot dine produkter.

En stabil og forutsigbar pris

Samtidig som man gjennom produsentsamvirket har sikkerhet for levering, vet man også at man vil motta en stabil og forutsigbar pris for varene man leverer til produsentsamvirket. Som medlem i et innkjøpssamvirke vil man også ha tilgang på innsatsfaktorer og utstyr til en stabil og forutsigbar pris. På denne måten har man både forutsigbare inntekter og forutsigbare kostnader. Sikkerhet for levering kombinert med en stabil og forutsigbar pris, reduserer bondens risiko betydelig.

Andel av overskudd

Formålet med et samvirke er å optimalisere medlemsnytten, og i et samvirke får man som medlem en andel av overskuddet basert på hvor mye man omsetter med samvirket. For det første er dette fordelaktig fordi det stimulerer til aktivitet i samvirket. Det er enklere å realisere samvirkets nytte for medlemmene, jo flere det er som benytter seg av samvirkets tjenester. For det andre får man eierskap til det neste leddet i verdikjeden. Når du leverer landbruksvarer til foredling gjennom et landbrukssamvirket, har du også en eierandel i foredlingsleddet. Dette øker bondens inntekt, og gir dem mer innflytelse i verdikjeden for mat. Om man ikke hadde levert til et samvirke, vil man i utgangspunktet ikke ha tilgang til overskuddet fra foredling og videresalg.

Fellesgoder

Formålet med et samvirke er å maksimere medlemsnytten. I mange tilfeller vil dette innebære at medlemskap i landbrukssamvirket er et virkemiddel for å maksimere bondens inntjening. Gjennom å skaffe sikkerhet for levering og tilgang på innsatsfaktorer, vil landbrukssamvirket hjelpe bonden å maksimere overskuddet fra egen drift. Dette medfører også at landbrukssamvirket, som er eid av bonden, legger til rette for andre virkemidler som kan hjelpe medlemmene. Som medlem i et samvirke har man tilgang på en rekke fellesgoder. Eksempler på slike fellesgoder kan være rådgivning, forskning, innovasjon, bærekraft og utvikling og medlemsdemokrati.

Langsiktighet i næringen

Ved å maksimere medlemsnytten reduserer Landbrukssamvirket risikoen for bøndene ved å være en stabil og langsiktig foretaksform. Forutsigbare priser og sikkerhet for levering bidrar til at nye aktører kan satse i landbruket, og det gir trygghet til langsiktige investeringer. Gjennom vertikal integrasjon sørger landbrukssamvirket for at eierne av av primærressursene i landbruket får en større innflytelse i verdikjeden for mat. Dette sørger for et bærekraftig landbruk og gjør det mulig å foreta langsiktige investeringer med lavere risiko. Dessuten er det vanskelig for eksterne aktører å kjøpe opp et samvirke, noe som også bidrar til forutsigbarhet og langsiktighet.

Nasjonalt eierskap

Siden det er medlemmene som er eiere i et samvirke, sikrer landbrukssamvirket nasjonal industri og arbeidsplasser. Landbrukssamvirket sørger også for at overskuddet fra foredlingen tilfaller norske bønder, samtidig som at foretakets kapital forblir i Norge. Gjennom landbrukssamvirket sikrer man dermed et langsiktig, nasjonalt landbruk, hvor overskudd fra foredling og industri tilfaller de norske bøndene, som er de som står for verdiskapingen i landbrukssektoren.