Vi samarbeider med NMBU om kurset og de vil være ansvarlig part for gjennomføring

Dette kurset vil gi deg grunnleggende forståelse for samvirke som organisasjonsform, med vekt på organisasjonsformens utfordringer og fortrinn sammenlignet med andre organisasjonsformer.

Lyst til å bli med på kurs?

Påmeldingsfrist 7 februar 2024

Formål

Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper om følgende tema:

  • Samvirke som organisasjonsform – kjennetegn og særtrekk sammenlignet med andre organisasjonstyper.
  • Samvirkeorganisering i landbruket – bakgrunn, framvekst og nåværende posisjon.
  • Samvirkeforetaket (SA) – juridiske rammer for samvirke som selskapsform.
  • Landbrukssamvirkets samfunnsfunksjoner – posisjon og betydning nasjonalt og internasjonalt.
  • Landbrukssamvirkets framtid – utfordringer og muligheter i en verden i endring.
Gjennomføring

Kurset består av tre fysiske samlinger og to webinarer. Undervisningen vil bestå av forelesninger, gjesteforelesninger, podcaster, øvinger, presentasjoner, diskusjoner og innleveringsoppgaver. Canvas vil bli brukt som digital læringsplattform i kurset.

Læringsmål

Du skal gjennom kurset tilegne deg:

  • kunnskap om de prinsipielle forskjellene mellom samvirke og andre organisasjonsformer
  • kunnskap om hovedtrekkene i framveksten av samvirkeorganiseringen i norsk landbruk
  • kunnskap om samvirkets plass og samfunnsmessige posisjon og betydning både internasjonalt og nasjonalt
  • kunnskap om sentrale paragrafer i gjeldende lovgivning som innebærer at denne selskapsformen avviker fra andre selskapsformer
  • ferdigheter til å analysere muligheter og begrensninger for norsk landbrukssamvirke gitt mulige endringer i nasjonale og internasjonalt gitte rammebetingelser
Lurer du på noe? Ta kontakt med Astri Liland som er ansvarlig for Landbruk Arena