Styrekompetanse

Nytt kurs starter 8. januar 2025

Norsk Landbrukssamvirke og Handelshøyskolen BI tilbyr kurs i styrekompetanse rettet mot landbrukets virksomheter og organisasjoner. Kurset gjennomføres en gang pr. år på Handelshøyskolen BI.

Deltakerne vil i kurset tilegne seg generell styrekompetanse, både av AS og SA, forstå rollen som styremedlem og hvilket ansvar og forpliktelser styret har overfor virksomhetens ulike interessenter, utvikle metoder for samspillet mellom daglig leder og styret, metoder for godt arbeid i styrerommet samt kunne gjennomføre en strategiprosess.
Undervisningen vil bli tilpasset til samvirkeforetak som selskapsform og opp mot de selskapene som deltakerne representere.

 

MÅLGRUPPE
Kurset passer godt for styremedlemmer, styreledere, styresekretærer, rådgivere og konsulenter, ansatte som arbeider strategisk eller som er engasjert i datterselskap.

HVORFOR STYREKOMPETANSE?
Kurset gir en praktisk og nødvendig kompetanse for de som ikke har styrekompetanse fra før, og en helhetlig oppdatering for andre som ønsker og trenger det.

Du vil lære om de mest sentrale problemstillingene og teoriene som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv.  Det vil si å møte kravene i lovverket og å ivareta de løpende oppgavene og spesifikke utfordringer virksomheten har. Eksempelvis kan dette være omstilling til bærekraftig drift og økt verdiskaping for kundene og virksomheten gjennom forretningsutvikling og digitalisering.

Sentralt i kurset er for eksempel forståelsen for sammenhengen mellom virksomhetens overordnede styringsimpulser, dets strategiske dimensjon og styringssystem, i tillegg til organisatoriske, ledelsesrelaterte, juridiske og økonomiske forhold.

Etter kurset vil deltakerne kjenne til de viktigste lovene og reglene, forstå styrets rolle som beslutnings- og ledelsesorgan og kjenne til sentrale prinsipper for strategisk utvikling, samfunnsansvar (CSR), samt økonomi- og risikostyring.

GJENNOMFØRING

Programmet vil bestå av 2 fysiske samlinger. Det vil i tillegg bli gjennomført 2 webinar.

LÆRINGSMÅL

 • Forstå rollen som styremedlem
  - rollefordeling
 • Perspektiver på styret
  - styrefunksjonen
  - styreledelsen
  - styrets arbeid
 • Styrets oppgaver sett fra ulike perspektiv
  - eierne
  - virksomheten
  - samfunnet
 • Styret og situasjonsbestemte forhold
  - endring, omstilling, kriser og konflikter
 • Selskapslovgivning
  - forskrifter, vedtekter og standarder
 • Rekruttering av styre og daglig leder
Maren Midtgård Heggland

Mine erfaringer som tidligere deltager på kurset "styrekompetanse"

Maren M. Heggland, ansatt Norsk Landbrukssamvirke

Kurs i styrekompetanse ga viktig påfyll!

Som daglig leder med tidligere erfaring med styrearbeid, var jeg usikker på om jeg ville ha tilstrekkelig grunnkompetanse i forhold til kursets pensum og tematikk. Men bekymringen viste seg å være ubegrunnet!

Kurset har gitt meg viktige perspektiver som jeg vil ta med meg videre. Jeg har lært om styrearbeidets ansvar, betydningen av klare rolleavklaringer, bruk av analyseverktøy for å identifisere kompetansebehov og viktigheten av nøye vurdering av styreverv.

Jeg har fått mye ny kunnskap, nyttige verktøy og et verdifullt nettverk av flotte mennesker i landbrukssamvirkene. Dette kurset anbefales sterkt, selv for de med erfaring fra styrearbeid. Det er noe verdifullt for alle å hente her!

Lurer du på noe? Ta kontakt med Astri Liland som er ansvarlig for Landbruk Arena