Hva er et samvirke?

International Cooperative Alliance (ICA) definerer et samvirke slik;

«En selvstendig sammenslutning av personer som frivillig har gått sammen for å fremme sine felles økonomiske, sosiale og kulturelle behov og interesser gjennom en felles eid og demokratisk styrt virksomhet»

Samvirke er en organisasjonsform der medlemmene benytter foretaket for å realisere et felles formål. Dette formålet vil som oftest være økonomisk motivert. Det er fire kjennetegn som går igjen i de fleste samvirkeforetak (Hentet fra NOU 2002:6, Lov om samvirkeforetak):

  • Det er etablert for å tjene medlemmenes felles behov
  • Det er basert på frivillig medlemskap
  • Det tjener medlemsinteressene gjennom å drive økonomisk virksomhet
  • Det eies og styres demokratisk av medlemmene

Samvirket er basert på åpent, frivillig medlemskap og demokratiske prinsipper, hvor hvert medlem har en stemme. I et samvirkeforetak er det medlemmene som sammen eier foretaket, og det er medlemmene som omsetter med foretaket.

I for eksempel Nortura og Tine vil formålet med foretaket være å gi medlemmene -i dette tilfellet bøndene- sikre avsetningsmuligheter for landbruksproduktene til en god, forutsigbar pris, hvor man også får betalt utbytte (kalles patronasje i samvirker) basert på hvor mye man omsetter med foretaket.

I et aksjeselskap vil hensikten med foretaket ofte være å maksimere foretakets økonomiske overskudd. I et samvirke vil formålet være å maksimere nytten foretaket gir medlemmene. Der du i et aksjeselskap får utbytte basert på hvor stor andel av aksjene du eier, får du i et samvirke utbytte basert på hvor stor del av omsetningen med foretaket du står for. I samvirket er det ikke et mål å maksimere overskuddet til samvirket i seg selv, men det er et virkemiddel for å maksimere overskuddet i medlemmenes egne produksjoner. Formålet med samvirket er dermed å sikre økonomisk avkastning for medlemmene gjennom å maksimere deres nytte av å omsette med samvirkeforetaket.

For mange bønder vil det være fordelaktig å være medlem i et samvirke, du kan lese mer om disse fordelene her.

I Norge har man en lang historie med samvirker, også i landbrukssektoren. De første landbrukssamvirkene var meierisamvirker, hvor formålet var en felles omsetning av melk fra forskjellige gårder. Det tok imidlertid lang tid før man fikk en egen samvirkelov. Samvirkelova ble kunngjort først i 2007.

Det hadde tidligere blir foretatt utredninger av behovet for en egen samvirkelov, uten at det tidligere hadde ført til en egen lov. I utredningen Lov om samvirkeforetak, skriver utvalget at «… tidligere lovgivningsforsøk i for liten grad har satt søkelys på lovgivningen som virkemiddel for å styrke samvirkeformen og de verdiene den bygger på».

Utvalget skriver videre; «… det er et samfunnsmessig behov for en organisasjonsform som er basert på samarbeid, aktiv brukerdeltakelse og demokratiske prinsipper. På en rekke områder er det oppgaver som trolig best kan løses ut fra andre prinsipper enn dem som gjelder for overskuddsmaksimering».

Utvalget pekte også på at det var behov for en egen samvirkelov da en slik lov kunne bidra til flere nyetableringer og for at samvirkeformen skulle fremstå som et reelt alternativ til kapitalselskapene. I kjølvannet av dette ble det utarbeidet en egen samvirkelov, som ble kunngjort i 2007. Samvirkeloven bygger på samvirkeprinsippene. Du kan lese mer om samvirkelova her.

Norsk Landbrukssamvirke gjennomfører i samarbeid med NMBU kurs i samvirkekompetanse. Informasjon og påmelding her.