Samvirkeprinsippene

I 1995 vedtok International Co-operative Alliance (ICA) samvirkeprinsippene. Samvirkeprinsippene angir retningslinjer for hvordan et samvirkeforetak bør organisere seg. I kombinasjon med samvirkedefinisjonen og samvirkeverdiene utgjør samvirkeprinsippene, i henhold til ICA, en utfyllende beskrivelse av hva et samvirke er og verdiene som bør ligge til grunn i foretaket.

SAMVIRKEPRINSIPPENE (Oversettelse hentet fra NOU2002:6)

 

1. Frivillig og åpent medlemskap

Samvirker er frivillige organisasjoner, åpne for alle som kan benytte deres tjenester og som er villige til å akseptere ansvaret som følger av medlemskap, uten hensyn til kjønn, sosial status, rase og politisk eller religiøs overbevisning.

2. Demokratisk medlemskontroll

Samvirker er demokratiske organisasjoner, kontrollert av medlemmene, som deltar aktivt i fastsettelsen av retningslinjer og beslutninger. Valgte representanter står til ansvar overfor medlemmene. I grunnorganisasjonene har medlemmene lik stemmerett (ett medlem – én stemme). Samvirker på andre nivåer er også organisert på en demokratisk måte.

3. Medlemmets økonomiske deltakelse

Medlemmene bidrar likeverdig til, og kontrollerer demokratisk, samvirkets kapital. Vanligvis er i hvert fall noe av kapitalen samvirkets fellesformue. Medlemmene mottar vanligvis eventuelt en begrenset rente på sitt andelsinnskudd. Medlemmene kan avsette overskudd til ett eller flere av følgende formål: Utvikling av samvirket, eventuelt ved å avsette til reserver, som i hvert fall delvis vil være bundet; tilgodese medlemmene i forhold til deres bruk av samvirket; og støtte andre aktiviteter godkjent av medlemmene.

4. Selvstyre og uavhengighet

Samvirkene er selvstyrte organisasjoner beregnet på selv-hjelp og kontrollert av sine medlemmer. Dersom de inngår avtaler med andre organisasjoner, herunder offentlige myndigheter, eller innhenter kapital utenfra, vil dette skje på vilkår som sikrer medlemmene demokratisk kontroll og bevarer samvirkets uavhengighet.

5. Utdannelse, opplæring og informasjon

Samvirker sørger for utdannelse og opplæring av medlemmer og tillitsvalgte, ledere og ansatte, slik at de kan bidra effektivt til utviklingen av sine organisasjoner. De informerer allmennheten – spesielt de unge og opinionsledere – om samvirkets særpreg og fordeler.

6. Samvirke mellom samvirker

Samvirke tjener medlemmene mest effektivt og styrker samvirkebevegelsen ved å samarbeide gjennom lokale, regionale, nasjonale og internasjonale organisasjoner.

7. Samfunnsansvar

Samtidig med at det fokuseres på medlemmenes behov, arbeider samvirker for en bærekraftig utvikling av samfunnet gjennom retningslinjer som godkjennes av medlemmene.


 

SAMVIRKEDEFINISJONEN (Oversettelse hentet fra NOU2002:6)

«En selvstendig sammenslutning av personer som frivillig har gått sammen for å fremme sine felles økonomiske, sosiale og kulturelle behov og interesser gjennom en felles eid og demokratisk styrt virksomhet»

SAMVIRKEVERDIENE (Oversettelse fra Økonomiske medlemsrettar i samvirkeforetak av Tore Fjørtoft)

«Samvirke bygger på de verdiene som ligger i selvhjelp, egenansvar, demokrati, likhet, rettferdighet og solidaritet. I samsvar med tradisjonen fra grunnleggerne tror samvirkemedlemmene på de etiske verdiene som ligger i ærlighet, åpenhet, sosialt ansvar og omsorg for andre».