Regional samhandling i ny struktur!

08. september 2023

REGIONAL SAMHANDLING

Gjennom Norsk Landbrukssamvirke finansierer deres medlems- og samarbeidsorganisasjonene samhandlingsaktivitet regionalt. Ordningen har vært etablert over lengre tid med jevnlige revideringer. Aktiviteten i de forskjellige regionene har utviklet seg noe ulikt over tid, og har i liten grad blitt fulgt opp i forhold til ny strategi for Norsk Landbrukssamvirke som ble lagt i 2019. Det har derfor gjennom 2023 vært igangsatt et prosjekt for å se på effekten av den regionale samhandlingen.

Fortsatt viktig!

I januar 2023 startet prosjektet “regional samhandling” med prosjektansvar hos Norsk Landbrukssamvirke. Mål for prosjektet var å vurdere og eventuelt revidere ordning for regional samhandling. Ut fra prosjektets fase 1, der en skulle indentifisere og vurdere felles mål og oppgaver regionalt, så en fortsatt behov for et koordinerende “samhandlingsorgan” på regionalt nivå. En så at en samhandling vil kunne bidra til effektivisering og besparelser ved gjennomføring av felles arbeidsoppgaver for landbrukssamvirkene og faglagene.

Nye retningslinjer

Etter prosjektets fase 1 og 2 er det utarbeidet nye retningslinjer for regional samhandling, med noen justeringer fra eksisterende ordning med regionale Landbruksråd.

Navn: prosjektet vedtok å endre navn på ordningen fra regionale Landbruksråd til Regionale Landbrukssamvirker, dette for å bedre reflektere dens formål. Det var også viktig for å unngå misoppfatning om at dette var et rent rådgivende organ, samt behov for å knytte ordningen tettere til Norsk Landbrukssamvirke.

Formål: regionale Landbrukssamvirker har som mål å fungere som et samarbeidsforum for landbrukets organisasjoner, med formål om å fremme landbrukets felles interesser i ulike regioner. I tillegg til dette skal ordningen bidra til å styrke samhandlingen mellom medlemsbedrifter og samarbeidene organisasjoner i Norsk Landbrukssamvirke. Aktiviteten som gjennomføres på regionalt nivå skal være i samsvar med Norsk Landbrukssamvirkes overordnende strategi. Dette sikrer at samhandlingen og innsatsen på regionalt nivå er i tråd med de overordnede målene og prioriteringene i Norsk Landbrukssamvirke.

Oppgaver: det var viktig med en presisering av hvilke oppgaver regionale Landbrukssamvirker skal og ikke skal arbeide med. Kartlegging under prosjektet ga en pekepinn på hvilke oppgaver som bør prioriteres. Dette er oppgaver som samsvarer med prioriterte områder i Norsk Landbrukssamvirke sin strategi. Les mer om prioritering av arbeidsoppgaver i presentasjon av ny ordning.

Struktur: det er jobbet en del med regional inndeling og etter nøye vurderinger og gode tilbakemeldinger fra regionale Landbruksråd, vedtok prosjektet å endre fra 7 til 6 regioner. Endring i ny struktur er at landbruksråd i Agder og Rogaland slås sammen til Landbrukssamvirke Øst. Ny regional struktur som er vedtatt er:

Organisering: hver region er sammensatt av et regionalt Landbrukssamvirke (tillitsvalgte) som skal vedta arbeidsplan for samhandlingsoppgaver hvert år. De støttes av regionalt Sekretariat (ansattressurser fra org./medlemsavdelinger TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri), samt en sekretærfunksjon fra Norges Bondelag sine fylkeskontor. Sekretærfunksjon fungerer som leder av regionalt Sekretariat. Les mer om de ulike organenes oppgaver her.

Iverksettelse av ny struktur

Vi er nå inne i prosjektets fase 3 som skal sørge for implementering av ny struktur. Det er valgt ut kandidater til regionale Sekretariat som samles for oppstartsmøte sammen med sekretærfunksjon fra Norges Bondelag og ansvarlige fra Norsk Landbrukssamvirke. Videre gjennomfører regionale Sekretariat “overføringsmøter” med regionale AU for å sikre god ivaretakelse av planlagt aktivitet for 2023 og viktige forhold som må tas hensyn til i regionen. Kandidater til regionale Landbrukssamvirker pekes ut av Norsk Landbrukssamvirke sine medlems- og samarbeidsorganisasjoner innen 30. november. Første møte i regionale Landbrukssamvirker gjennomføres i løpet av januar 2023.

All aktivitet i regioner vil være et samarbeid mellom regionale Landbrukssamvirker som vedtar samhandlingsoppgaver, regionalt Sekretariat som skal legge til rette for utførelse av aktivitet og lokale tillitsvalgte som skal være med på gjennomføring av vedtatt aktivitet.

Vi gleder oss til å jobbe videre med og følge den viktige regionale samhandlingen!

Les mer

Mer om regional samhandling

Les mer om ordningen, funksjonen og informasjon om de ulike regionale Landbrukssamvirkene

Presentasjon regional samhandling

Se presentasjon som forteller kort om prosjektet og ny instruks for regional samhandling

Kontakt

Kontakt oss gjerne dersom du lurer på noe!

Ansvarlig for regional samhandling er Petter Baalsrud og Maren M. Heggland